Miljö & Säkerhet

NBS värnar om miljö och säkerhet. Klicka här för NBS miljöplan som innehåller information om hur du hanterar ditt avfall på bästa sätt. Gemensamt håller vi snyggt i hamnen, dels när vi är i hamnen och dels på våra städdagar. Området är till för alla medlemmar och gemensam trivsel är viktig.

Avfallshantering

Båtägare hanterar relativt stora mängder kemiska medel inklusive bränsle och förorsakar därmed negativ miljöpåverkan. Iakttag följande så bidrar du till en bättre miljö:

1. Spillolja, glykol och ethanol hälls i respektive tank som finns på gaveln till stora mastskjulet. Där finns även oljefat för uttjänta oljefilter. Medlem ska vidta alla åtgärder för att förhindra att miljöfarliga ämnen som olja, diesel, bensin mm spills ut på hamnplan, bryggplats eller på andra ställen i hamnen och på klubbholmen.

2. Batterier (båt, bil och småbatterier) omfattas av producentansvar och ska återvinnas vid återvinningscentral (OBS får ej återvinnas i hamnen!).

3. Färgburkar, flytande färgrester och intorkad färg är miljöfarligt avfall och läggs i särskild behållare i miljöcontainern. Slipdammsugare skall användas vid slipning och sliprester skall samlas upp och läggas i miljömajan.

4. Returglas läggs i glasigloo och båtsopor i containern, komprimera avfallet maximalt. OBS inga presenningar i containern, dessa viks ihop och läggs vid ostliga gaveln på mastskjulet. Därifrån slängs de i speciell container på städdagar.

5. Varje båtägare skall följa gällande lagstiftning om lämpliga bottenfärger. Blödande färger är inte tillåtna i NBS! De sätter igen filtret i vårt reningsverk. TBT-färger är förbjudna och får endast avlägsnas med metoden att skrapa i hamnen.

Vi rekommenderar båtbottentvätt (längst ut på brygga 2) istället för att bottenmåla din båt.  

Du som båtägare uppmanas att på alla sätt bidra så att vi får en bra miljö i NBS och inte får anmärkningar vid miljöinspektioner. Klicka här för tips om miljövänliga alternativ till bottenfärger mm. se. Är du osäker kan du alltid kontakta NBS kansli. 

Här har du en länk till Transportstyrelsen avseende fritidsbåtar med mycket nyttig information om miljö och annat.

Reningsverk

NBS har installerat ett reningsverk med torv- och kopparfilter för rening efter båtbottentvätt. Vattnet från spolplattorna renas där under upptagningsperioden. Därför får tvätt av båtbottnar med bottenfärg endast ske på spolplattorna under de tider filteranläggningen är igång (under upptagningsperioden på hösten). Varje år skickas vattenanalys till kommunen för att mäta att vi inte överskrider gränsvärden. Det är inte tillåtet att tvätta båtbottnar med felaktiga färger (t.ex. TBT, se mer information under tips).

Toasugar

Vi har två toasugar, båda finns mellan brygga två och tre. Sugarna är kopplade direkt till det kommunala avloppet.

Säkerhet

Hög säkerhet, både personlig och för vår egendom, är väldigt viktig. Både när det gäller upptagning, sjösättning och hantering av båtar är säkerhet i fokus. NBS har omfattande säkerhetsutrustning för att minimera skador på personer och egendom.

Personlig säkerhet

För den personliga säkerheten har vi följande utrustning:

  • Räddningsstegar och frälsarkransar på samtliga bryggor. Dessa kan lätt bäras med och tryckas ned i vattnet för att undsätta nödställda.
  • Krav på godkänt pallningsmaterial (bockar, vaggor och stöttor) för säker hantering av båtar.
  • Hjärtstartare samt första förband finns i första-hjälpen rummet bredvid hamnkontoret. Vid hjärtstopp, tillkalla hjälp (112) samt utför bröstkompressioner. Sätt på hjärtstartaren och följ sedan instruktionen.
  • Vid sjösättning och upptagning fokuserar vi på säker hantering och de funktionärer som arbetar vid kranen bär uppblåsbara flytvästar för det fall de ramlar i vattnet.
  • På klubbholmen finns hjärtstartare och första-hjälpen skåp samt räddningsstegar vid bryggan.

Egendomsskydd

  • DNA-märkning av samtliga båtmotorer och drev är ett krav i NBS. DNA satser finns att köpa på kansliet till rabatterat pris.
  • Egen vakttjänstgöring där medlemmar tilldelas vaktpass.
  • Daglig bevakning av larmbolag som ronderar.

Alla medlemmar hjälps åt genom att ALLTID stänga låsbara grindar och hålla uppsikt i hamnen.