Miljö & säkerhet

NBS värnar om miljö och säkerhet. Klicka här för NBS miljöplan som innehåller information om hur du hanterar ditt avfall på bästa sätt. Gemensamt håller vi snyggt i hamnen, dels när vi är i hamnen och dels på våra städdagar. Området är till för alla medlemmar och gemensam trivsel är viktig.

Avfallshantering

Båtägare hanterar relativt stora mängder kemiska medel inklusive bränsle och förorsakar därmed negativ miljöpåverkan. Iakttag följande så bidrar du till en bättre miljö:

Vi rekommenderar båtbottentvätt (längst ut på brygga 2) istället för att bottenmåla din båt.  

Du som båtägare uppmanas att på alla sätt bidra så att vi får en bra miljö i NBS och inte får anmärkningar vid miljöinspektioner. Klicka här för tips om miljövänliga alternativ till bottenfärger mm. se. Är du osäker kan du alltid kontakta NBS kansli.

Kontakta NBS Kansli

Reningsverk

NBS har installerat ett reningsverk med torv- och kopparfilter för rening efter båtbottentvätt. Vattnet från spolplattorna renas där under upptagningsperioden. Därför får tvätt av båtbottnar med bottenfärg endast ske på spolplattorna under de tider filteranläggningen är igång (under upptagningsperioden på hösten). Varje år skickas vattenanalys till kommunen för att mäta att vi inte överskrider gränsvärden. Det är inte tillåtet att tvätta båtbottnar med felaktiga färger (t.ex. TBT, se mer information under tips).

Toasugar

Vi har två toasugar, båda finns mellan brygga två och tre. Sugarna är kopplade direkt till det kommunala avloppet.

Säkerhet

Hög säkerhet, både personlig och för vår egendom, är väldigt viktig. Både när det gäller upptagning, sjösättning och hantering av båtar är säkerhet i fokus. NBS har omfattande säkerhetsutrustning för att minimera skador på personer och egendom.

Personlig säkerhet

För den personliga säkerheten har vi följande utrustning:

Egendomsskydd

Alla medlemmar hjälps åt genom att ALLTID stänga låsbara grindar och hålla uppsikt i hamnen.

Telefon: 0708-54 90 00
E-post: kansli@nasbyviken.se ekonomi@nasbyviken.se
Org.nr. 816000-1155